Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 19-06-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Aktualności

Wyprawka szkolna 2017/2018 - zmiany w programie

[ 2017-09-04 ]
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego , w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także do zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym. Podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:
- klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia;
- klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;
- klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;
- klas VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego;
- uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – to dofinansowanie   dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej  do pracy.
Dofinansowanie do zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy II i III szkoły podstawowej jedynie wtedy, gdy uczniowie nie korzystają  z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez MEN.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia. Wniosek składa do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń. Wnioski należy składać u dyrektora szkoły w terminie ustalonym Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Lututów tj. do dnia 15 września 2017 r.
Program nie obejmuje uczniów uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, a także ze względu na zapewnienie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do odpowiednich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy