Dziś jest: 24-05-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Projekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie od 2008 r . realizuje projekt systemowego pn. "Od bierności do aktywności" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, zatrudnionych, w tym rolników o niskich kwalifikacjach zawodowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym  korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu uczestnicy projektu mają  możliwość uczestniczenia w następujących formach wsparcia:
- spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym;
- spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem
- kurs /szkolenie zawodow

Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy