MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 25-07-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

MGOPS

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów

Tel. 43 87 14 131

w nagłych wypadkach 668 172 968

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie

Kierownik MGOPS    –  mgr Alina Stefanowska

Starszy pracownik socjalny    – Bożena Pichlak

Starszy pracownik socjalny    – Anna Górka

Pracownik socjalny                – mgr Małgorzata Wajs

Podinspektor                       - mgr Agata Grzesiak

Główna księgowa                  – Teresa Pawłowska

 

Pomoc środowiskowa

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

 

Celem podejmowanych przez GOPS działań jest umożliwienie mieszkańcom   przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 

Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.


Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł
  • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wynosi 606 zł;
  • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali                                      w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  wynosi 1 335 zł;
  • maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.

 

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

- ubóstwa,

- sieroctwa,

- bezdomności,

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z ww. w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy,

- specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

Świadczenia pieniężne:

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

–                    w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie,

–                    w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

 

 

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie to może być również przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

 

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie organizuje usługi opiekuńcze, które świadczone są przez opiekunkę domową.

Podstawowym zadaniem opiekunki środowiskowej jest niesienie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób otoczenia.

    Świadczone we właściwy sposób usługi opiekuńcze maja bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej.
 


Zadania opiekunki domowej:

  • Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych /robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie/,
  • Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych /mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem/,
  • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
  • Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
  • Aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
  • Doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
  • Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
  • Inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

 

Adresaci usług opiekuńczych

 

  • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.
  • Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Zakres usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych /pomoc w codziennych zajęciach – robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp./,
  • Opiekę higieniczną /mycie, kąpanie, ubieranie/
  • Zaleconą przez lekarza pielęgnację /dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie/,
  • W miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem

 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Sprawienie pogrzebu następuje w przypadku gdy osoba zmarła nie nabyła prawa z ubezpieczenia społecznego lub innych źródeł albo gdy nie ma osób spokrewnionych, którym taki zwrot przysługiwałby.

Dożywianie

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Celem programu jest zapewnienie posiłku osobom, które są go pozbawione.

 

Pomocą w ramach Programu mogą być objęte:

- dzieci do 7 roku życia,

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy                                   o pomocy społecznej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 %  kryterium o którym mowa w art. 8  ustawy o pomocy społecznej tj.

  • dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł
  • dla osoby w rodzinie 771 zł

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:

- posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,

- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Świadczenia rodzinne:

  • zasiłek rodzinny z dodatkami
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

 

 

1.  Zasiłek rodzinny

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego - począwszy od miesiąca w którym wpłynął kompletny wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Natomiast w przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe:

  • dochód nie może przekroczyć kwoty 574,00 zł na jednego członka rodziny, od 1 listopada 2015 r. wzrośnie do kwoty 674 ,00 zł,
  • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 664,00 zł na jednego członka rodziny, od 1 listopada 2015 r. wzrośnie do kwoty 764,00 zł.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego (starając się o zasiłki rodzinne na okres zasiłkowy 2014/2015 należy wykazać dochód z 2013 r. a na okres zasiłkowy 2015/2016 należy wykazać dochód z 2014 r.).

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego:

  • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Od 1 listopada 2015 roku :

  • 89 zł na dziecko w wieku 0 -5 lat,
  • 118 zł na dziecko w wieku 6 - 18 lat,
  • 115 zł na dziecko w wieku19 – 23 lata.

 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego :

  • DODATEK DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego  w wysokości 80 zł miesięcznie. Od dnia 1 listopada 2015 roku w kwocie 90 zł.

 

  • DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka a także opiekunowi faktycznemu dziecka, do ukończenia 1 roku życia dziecka jednorazowo w wysokości 1000 zł.

 

  • DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Urlop wychowawczy przysługuje osobie uprawnionej nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych,

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

 

  • DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo u ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku wynosi 170 zł na każde dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne) ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci (500 zł na dzieci niepełnosprawne).

Od dnia 1 listopada 2015 r. kwota dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka  wynosi  185 zł (265 zł na dziecko niepełnosprawne) nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci (530 zł  na dzieci niepełnosprawne).

 

  • DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Wysokość dodatku:

  • 60 zł na dziecko do 5 lat, od dnia 1 listopada 2015 r. 80 zł,
  • 80 zł na dziecko od 5 - 24 lat, od dnia 1 listopada 2015 r. 100 zł.

 

 

  • DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLENGO

Dodatek wypłacany jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo

 

  • DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI PRZEZ DZIECKO POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek wypłacany jest przez 10 miesięcy od września do czerwca w wysokości:

  • 90 zł na zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, artystyczna oraz podstawowej lub gimnazjum (tylko w wypadku dziecka niepełnosprawnego)- od dnia 1 listopada 2015 r. w wysokości 105,00 zł.
  • 50 zł na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej w tym także artystycznej - od dnia 1 listopada 2015 r. w wysokości 63,00 zł.

 

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka mogą ubiegać się osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.922 zł.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw z 2012 roku   pozycja 788 i 1529)

Zasiłek przysługuje jeżeli osoby w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji)

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Kryterium dochodowe:

 W  bieżącym okresie zasiłkowym 2014/2015 specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki na osobę nie przekracza 664 złotych.  W okresie zasiłkowym 2014/2015 trwającym od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku należy wykazać dochody za rok 2013 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

W  nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki na osobę nie będzie przekraczać 764 złotych.  W okresie zasiłkowym 2015/2016 trwającym od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego: 520 złotych miesięcznie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie realizuje Program Karty Dużej Rodziny.

 

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego są na stronie internetowej MPiPS:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny:

  1. Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 r.ż. gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych — w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. Rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.
  3. Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały na terenie gminy Lututów, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

 

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie realizuje zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego.

 

Kryteria przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł;
  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia - wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe;
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł
  • jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszelkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  2. zawarła związek małżeński.

Według ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie z dniem  30.06.2015r. Zakończył realizację projektu systemowego  pn. "Od bierności do aktywności" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizowany był w latach 2008-2015.


Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie
Infrastruktura Sportowa Plus
Dotacje_2024_Plansza_Reklamowa_Zadanie_Finans