MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 21-05-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Sesje Rady Gminy -VideoSesja online Rady Miejskiej w Lututowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Lututów, ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można za pomocą adresu e-mail: iod@lututowgmina.pl.


3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar Urzędu Gminy Lututów.


4.Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się salę konferencyjną Urzędu Gminy Lututów.


5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega obraz i dźwięk.


7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Zapisy z monitoringu będą zapisywane, a następnie przechowywane przez okres określony zgodnie z § 42 Statutu Gminy Lututów (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5066). W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów odrębnych, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.


9. Na zasadach i w zakresie określonym w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, osobom objętym monitoringiem przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do czynności przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki do pobrania:
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie