MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę

Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w Polityce prywatności i plików cookies.

Pliki cookies. Na portalu internetowym lututowgmina.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka prywatności i plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Dziś jest: 28-02-2024
na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lututów"
Urząd Miejski
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Informator gospodarczy

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020 na zakup, dostawę laptopów na potrzeby kształcenia zdalnego

[ 2020-03-31 ]ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

na zakup, dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym  na potrzeby zdalnego kształcenia

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  1843 z późn.zm.)

  1. I.                    Nazwa oraz adres zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lututów  

Miejscowość: Lututów

Adres: 98 – 360 Lututów ul. Klonowska 8

NIP: 9970132793

Strona internetowa: www.lututowgmina.pl

  1. II.                  Przedmiot zamówienia.

Laptopy 23 sztuki o parametrach nie gorszych niż wskazanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1.

 

Wszystkie parametry techniczne winny być potwierdzone w specyfikacji technicznej producenta. Urządzenia powinny być nowe z potwierdzonego źródła pochodzenia, gotowe do pracy.

 

 

  1. III.                Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia tj. koszt zakupu, dostawy do siedziby zamawiającego oraz  sprawdzenie poprawności działania sprzętu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

  1. Kryterium oceny ofert:

1) kryteria formalne:

- zobowiązanie do zrealizowania zamówienia w terminie: od 6.04.2020 do 10.04.2020 r.;

- akceptacja formy płatności: faktura przelewowa z 30 dniowym terminem płatności.

2) Kryteria punktowane

- najniższa cena brutto całkowitego kosztu zakupu sprzętu – 100%.

 

  1. Czas realizacji zamówienia: od 6.04.2020 do 10.04.2020 r.

 

  1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 13,00 na adres siedziby zamawiającego (ul. Klonowska 8, 98 – 360 Lututów)  lub na adres mailowy: gmina.lututow@gmail.com.

 

 
Do formularza należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

 

  1. VII.              Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Lututowie Pani Magdalena Kałuża  

tel. (043) 8714 052 lub 695374758

E-mail: sekretarz.lututow@gmail.com.

 

  1. VIII.            Wykonawca którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze oferty i terminie podpisania umowy.(wzór umowy w załączniku)Załączniki do zapytania ofertowego dostępne na stronie BIP Lututów
 http://bip.lututowgmina.pl/index.php?c=article&id=95
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Spis Ludności Profilaktyka jodowa Zgłaszanie kandydatów na ławników Program Czyste Powietrze Pomoc Ukrainie Facebook Gmina Lututów Gmina monitorowana Link do strony internetowej Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Link do strony internetowej Profil Zaufany ZSR Lututów Program 500+ Serce pełne nakrętek
Oświata
Sport i kultura
M-GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy
Logo - Powiat Wieruszowski
Logo - LGD Wieruszów
Logo - Region Kultury
Logo - E-kalejdoskop
Logo - EKO-REGION
Logo - LDG Łódź
Logo - Lokomotywa po wiedzę
Logo - WFOSIGW
Logo - Kraszewski Komputery dla Bibliotek
Logo - Współorganizacja projektów kulturanych
Logo - Lokomotywa Kolorowa
Logo - Instytyt Książki
Logo - Łódzkie 2020
Logo - MKIDN
Logo - Maximus Broker
NCK
LOGO Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 2021
Logo  Poznaj Polskę
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
EtnoPolska
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki
Projekt Remont i moderniazcja sali widowiskowej w ramach Programu Infrastruktura domów kultury
LOGO Miniserstwo Edukacji i Nauki - Plantacja kultury w Lututowie
LOGO Kuratorium Oświaty w Łodzi
LOGO Mini
LOGO ETNO POLSKA 2023
Logo Cyfrowa Gmina
Remont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w LututowieRemont i modernizacja bieżni na Stadionie Sportowym w Lututowie